ریاضی
فیزیک
شیمی
هندسه
جغرافیا
انگلیسی
عربی
دین و زندگی
فارسی
نگارش
تفکر و سواد رسانه
آزمایشگاه علوم
آمادگی دفاعی
کارآفرینی و تولید