ریاضی
فیزیک
شیمی
زیست
جغرافیا
انگلیسی
عربی
دین و زندگی
فارسی
نگارش
تفکر و سواد رسانه
آزمایشگاه علوم
آمادگی دفاعی
کارافرینی و تولید